Algemene voorwaarden

1) Toepassing Algemene Voorwaarden:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van
Linda Donkers, Life coach Krachtig en Mild.

Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de behandelaar‘
betreft dit Linda Donkers.

Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt‘, betreft dit diegene(n) die in behandeling komt/komen bij Life coach Krachtig en Mild.

Waar in deze Algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de ouders/verzorgers van cliënt’ betreft dit de persoon of de personen die eindverantwoordelijk zijn voor de cliënt.

2)  Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid:

De cliënt of ouders/verzorgers van cliënt is/zijn zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van cliënt.

De behandelaar draagt nooit verantwoordelijkheid voor de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de cliënt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor problemen die verband houden met of voortkomen uit die lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand vóór, tijdens of na de behandeling bij Life Coach Krachtig en Mild.

Een sessie is geen vervanging voor een bezoek aan een arts of als vervangende methode in situaties waarin medisch ingrijpen noodzakelijk is.

Indien cliënt wil stoppen met medicijnen of een behandeling van een andere discipline, dan is dat iets tussen cliënt en de betreffende beoefenaar van deze andere discipline.
De behandelaar draagt hiervoor geen aansprakelijkheid.

Hoewel NLP coaching en Life coaching veel goede resultaten bij een heel breed scala aan klachten heeft opgeleverd geeft Life coach Krachtig en Mild geen garantie dat het voor iedereen altijd en overal werkt.

De cliënt is zelf verantwoordelijk wat hij/zij met de informatie van Life coach Krachtig en Mild doet.

3) Gebruik van de website en informatie:

Ondanks alle zorg en aandacht die Life coach Krachtig en Mild besteed aan de samenstelling van de website, folders en dergelijke, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele wijzigingen in de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder voorafgaande kennisgeving. Life coach Krachtig en Mild tracht de informatie zo volledig mogelijk te houden.

Life coach Krachtig en Mild sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade , direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de folders, de website, de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen. Daarnaast is Life coach Krachtig en Mild niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Wanneer Life coach Krachtig en Mild links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Life coach Krachtig en Mild aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Life coach Krachtig en Mild niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

4) Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht:

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Uiteraard conformeert uw behandelaar zich aan deze wet.

Alles wat je vertelt is vertrouwelijk en al jouw gegevens vallen onder de privacywet. Life coach Krachtig en Mild verstrekt nimmer informatie aan derden over de inhoud van de behandeling zonder dat je daar schriftelijk toestemming voor hebt gegeven. Er kunnen echter uitzonderingen zijn op de plicht tot geheimhouding door bijvoorbeeld een beslissing van de rechter.

Je hebt het recht uw dossier in te zien indien u dat wenst. Werkaantekeningen kunnen door de behandelaar wel worden verwijderd. Voor inzage kunt u een aparte afspraak maken tegen de normale consultkosten met uw behandelaar. Je hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie en het dossier aan te vullen met jouw mening. Je kan tegen onkostenvergoeding ook een kopie ontvangen van jouw dossier. In geval van een rapport dat is aangevraagd door een externe opdrachtgever heb je het recht dit te lezen voordat het rapport naar de opdrachtgever wordt verstuurd. Je hebt het recht feiten die niet kloppen in het rapport te verbeteren. Je hebt het recht te verbieden dat het rapport naar de opdrachtgever gaat. Dit geldt niet bij een onderzoek waarbij de behandelaar door de wet verplicht is te rapporteren. Je hebt altijd het recht op een kopie van het rapport dat naar de opdrachtgever gaat.

Na beëindiging van de behandeling is Life coach Krachtig en Mild verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren waarna deze wordt vernietigt.

5) Klachtenprocedure:

Life coach Krachtig en Mild doet haar uiterste best om u met respect te behandelen, correcte informatie te geven en de behandeling te geven die bij u past. Desondanks kunnen waar mensen werken ook misverstanden ontstaan. Als je het met bepaalde zaken niet eens bent, of je bent ontevreden, laat het dan weten. Zo ontstaat de kans om een oplossing te vinden. Een rechtstreeks gesprek met de behandelaar is vaak de snelste weg tot een oplossing.

Je kan ook een mail sturen naar linda.donkers90@gmail.com. Vermeld daarin uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, met een duidelijke omschrijving van de klacht. U ontvangt dan binnen een week een bevestiging ter ontvangst. Binnen twee weken ontvang je schriftelijk of per mail een reactie met een voorgestelde oplossing of je krijgt uitleg over waarom jouw klacht wordt afgewezen. Wanneer je het daar niet mee eens bent kan je gebruik maken van een geschillencommissie.

Informatieverstrekking Wkkgz

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris:

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie:

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact:

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl.
Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.

6) Afspraken maken of annuleren:

Afspraken kunnen gemaakt worden via de telefoon of e-mail. Het kan altijd gebeuren dat je de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Geef in dat geval ruim op tijd (ten minste 24 uur van tevoren) door dat je niet kunt komen. Een andere cliënt kan dan in jouw plaats ingepland worden. Je kan de afspraak alleen per telefoon afzeggen of verplaatsen, dus niet per e-mail. Bij het niet of niet op tijd afzeggen van afspraken worden de volledige kosten van het consult in rekening gebracht.

7) Betaling:

De kosten van het consult worden achteraf betaald. Er wordt een factuur gestuurd via de mail. Betaling van de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden middels een overmaking op een door Life coach Krachtig en Mild aan te wijzen bank- of girorekening. De valutadag op de bank/giroafschriften van Life coach Krachtig en Mild is ter zake bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

Life coach Krachtig en Mild houdt zich het recht voor om na alle redelijkheid en billijkheid, bij ingebrekestelling een incasso maatregel te treffen. De kosten van de incasso komen voor rekening van de cliënt.

8) Eigendommen:

De cliënt is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen en Life coach Krachtig en Mild is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van de eigendommen van de cliënt op de locatie van Life coach Krachtig en Mild.